شماره های ستاد اجرایی

ستاد اجرایی

74501000

سالن های 6و7و14-15

داخلی 503

سالن های 8-9و10-11و12-13

داخلی509

38Aسالن های 18و 41و

داخلی504

سالن های20-21-22و27

داخلی 505

سالن های سری 25 و 26

داخلی501

31A , 31Bسالن های

داخلی510

فضای باز

داخلی508

امور بین الملل

داخلی512

امور مالی

داخلی 515