متقاضیانی که برای آنها ایمیل فعال سازی ارسال شده چنانچه ظرف مدت 72 ساعت از تاریخ اعلام جانمایی نسبت به پرداخت وجه اقدام ننمایند توسط سیستم به صورت اتوماتیک حذف شده و فضای تخصیصی به متقاضیان لیست انتظار (حدود 1000 شرکت) واگذار می گردد.