مشارکت کنندگان گرامی توجه فرمایید که سفارش غرفه می بایست دقیقا مطابق آنچه که در نقشه های جانمایی مشخص شده انتخاب گردد و صرفا انتخاب نوع غرفه به لحاظ ساخت و ساز در اختیار مشارکت کننده است. ​