قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی با توجه درخواست برخی متقاضیان جهت توضیحات بیشتر در رابطه با بخش انجمن ها در فرم ثبت نام اولیه به نکات ذیل توجه فرمایید.

1-تنها در صورتی که عضو انجمن های مشخص شده در اطلاعیه های قبلی می باشید گزینه انجمن  یا انجمن های مربوطه را انتخاب نمایید. شما می توانید از 1 تا 3 انجمن را انتخاب نمایید. در صورتی که عضو هیچ یک از انجمن ها نیستید گزینه هیچکدام را انتخاب نمایید.

2-در صورت انتخاب گزینه هیچ کدام می بایست در قسمت انتخاب نوع جانمایی گزینه جانمایی از طریق دبیرخانه را انتخاب نمایید. در صورتی که عضو حداقل یکی از انجمن ها می باشید می توانید گزینه جانمایی از طریق دبیرخانه و یا گزینه جانمایی از طریق انجمن را انتخاب نمایید. در صورتی که شرکت متقاضی، خواهان جانمایی از طریق انجمن باشد از طریق ستاد برگزاری جانمایی نخواهد شد و  جانمایی پس از تایید صلاحیت آن شرکت از طرف انجمن توسط دبیرخانه صورت می پذیرد.

3-اگر عضو بیش از یک انجمن بوده و خواهان جانمایی از طریق انجمن می باشید می بایست انتخاب نمایید که از طریق کدام انجمن جانمایی شوید.