تحویل کارت غرفه داران و کارت پارکینگ:
مشارکت کنندگان محترم می بایست جهت دریافت کارت با توجه به زمان بندی زیر به ستاد برگزاری مراجعه نمایند؛
سه شنبه 11 اردیبهشت - صبح - 5، 6، 7، 27، 38B، 37A
سه شنبه 11 اردیبهشت - ظهر - 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15
چهار شنبه 12 اردیبهشت - صبح -  41، 41B، 44A، 44B، 31A و 31B
چهار شنبه 12 اردیبهشت - ظهر -  فضای باز، 35، 38A و 38
پنج شنبه 13 اردیبهشت - صبح - سری 25، 18، 20، 22، 40، 40A
شایان ذکر است کارت ها در زمان های خارج از بازه اعلام شده توزیع نخواهد شد.