به اطلاع شرکت های حاضر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند جهت دریافت کارت شناسایی غرفه داران می توانند روز پنج شنبه مورخ 1401/02/22 از ساعت 13 به ستاد برگزاری مستقر در سالن 35 نمایشگاه بین المللی مراجعه نمایند.