مشارکت کنندگان گرامی به منظور رفاه حال شما، هزینه غرفه های ریالی از طریق دستگاه POS متصل به حساب شرکت ملی نفت ایران موجود در بخش مالی ستاد اجرایی قابل پرداخت است.