قابل توجه شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه

به اطلاع متقاضیان شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند فروش فضای نمایشگاهی صرفا توسط مجری نمایشگاه (میلاد مبتکر شرق) بر اساس تعرفه های مندرج در سایت نمایشگاه و با ارائه فاکتور رسمی ستاد برگزاری و واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت ملی نفت ایران صورت می پذیرد. ضمنا شرکت های متقاضی خرید بسته های تبلیغات و خدمات ویژه ( حامیان مالی و اسپانسری) در صورت تقاضا و تکمیل فرم F1 در این بخش و تایید ستاد اجرایی مبالغ را (اطلاع رسانی شده در سایت نمایشگاه و مندرج در فرم F1)  بر اساس فاکتور رسمی ستاد اجرایی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز می نمایند. شایان ذکر است واریز هرگونه مبلغ خارج از تعر فه های فوق صرفا بابت اجاره فضا و بحث اسپانسری به حساب های غیر از شرکت ملی نفت ایران مورد تایید نبوده و هیچ مسؤلیتی متوجه شرکت ملی نفت ایران نمی باشد.

بدیهی است سایرهزینه های غرفه آرایی، خدمات، پذیرایی، ایاب و ذهاب و تبلیغات نمایشگاهی دیگر حسب توافق با ارایه کنندگان خدمات مربوطه بوده و مسئولیتی متوجه شرکت ملی نفت ایران نمی باشد.