آگهي تجدید مناقصه عمومي - نوبت دوم

تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزیابی ساده به صورت فشرده با موضوع"بیست و ششمين نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی"به شماره 020-1400-084-002

شركت ملي نفت ايران در نظر دارد بیست و ششمين نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به شماره 020-1400-084- 002 را طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (با ارزیابی ساده به صورت فشرده) واگذار نمايد. از متقاضياني كه داراي شرايط ذيل مي‌باشند دعوت مي‌گردد تا هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي اقدام و تا چهارده روز پس از اتمام مهلت یادشده، اسناد استعلام ارزيابي كيفي را تكميل و عودت نمايند. دريافت و ارسال كليه اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir انجام‌شده و مناقصه گران بايد نسبت به ثبت‌نام در سامانه ستاد و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي اقدام نمايند. برآورد مناقصه 56,595,000,000 ريال بوده و شركت‌كنندگان در مناقصه بايد توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 2,829,750,000ريال را داشته باشند. محل اجراي عمليات تهران و مدت اجراي كار 6 ماه شمسي مي‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به انجام مناقصه به صورت فشرده مناقصه گران می بایست علاوه بر تکمیل و بارگزاری اسناد ارزیابی و مستندات مربوطه، نسبت به بارگزاری همزمان پاکات (الف) ، (ب) و (ج) در سامانه مذکور اقدام نمایند.

شرايط مناقصه گران:

1- گواهينامه تأیید صلاحيت ايمني پيمانكاري معتبر صادرشده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

2- قرارداشتن در فهرست مورد تأیید سازمان توسعه و تجارت ، منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان یاد شده

همه آگهي‌هاي شركت ملي نفت ايران در سايت www.nioc.ir قابل‌مشاهده است.

          شركت ملي نفت ايران- امور پیمان‌ها