ستاد برگزاری بیست و ششمين نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در این دوره تعدادی از شرکتهای متقاضی را ( با توجه به اولویت ارسال فرم F1 ) به عنوان حامیان مالی در قالب متقاضی بسته خدمات و تبلیغات ویژه نمایشگاه پذیرش خواهد کرد. با توجه به تعیین بسته های مذکور در دو سطح 1 و 2 در ستاد برگزاری، شرکت های متقاضی می توانند با تکمیل فرم F1 ( در قسمت خدمات نمایشگاهی سایت رسمی این نمایشگاه ) و ارسال آن به پست الکترونیکی info@iran-oilshow.ir نسبت به ثبت تقاضا اقدام نمایند.