با توجه به درخواست تعداد کثیری از مشارکت کنندگان و همچنین فاصله زمانی کوتاه برای ساخت و ساز غرفه های خودساز و ارسال تجهیزات و کالاهای نمایشگاهی از سایر شهرهای کشور به محل نمایشگاه و با توجه به محدودیت های ترافیکی، طی هماهنگی های انجام شده با مسئولین ذیربط، زمان ساخت و ساز و غرفه سازی یک روز افزایش یافته و افتتاحیه نمایشگاه نفت به روز جمعه 99/11/3 موکول گردیده و روز پایانی نمایشگاه، دوشنبه 99/11/6 می باشد. بدیهی است آخرین مهلت انجام کلیه کارهای اجرایی، غرفه سازی و چیدمان کامل غرفه ها، روز پنج شنبه مورخ 99/11/2 ساعت 16 می باشد و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.