شرکت های متقاضی فضای داخل سالن ارزی

به اطلاع شرکت های متقاضی فضای داخل سالن ارزی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند، در صورت تقاضا برای 12 مترمربع فضای ارزی، این شرکت ها می توانند با همان مبلغ 20 مترمربع فضای ارزی (معادل حدود 42 درصد تخفیف)، در صورت تقاضا برای 24 مترمربع فضای ارزی، این شرکت ها می توانند با همان مبلغ 42 مترمربع فضای ارزی دریافت نمایند و برای سایر متراژها نیز می توانند به ستاد برگزاری مراجعه نمایند.

نمایندگان شرکت های متقاضی می توانند با مراجعه حضوری به ستاد برگزاری مستقر در سالن 62 نمایشگاه بین المللی نسبت به انجام امور خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است اختصاص فضا بر اساس اولویت حضور در ستاد و در صورت وجود فضای نمایشگاهی می باشد.

ساعت کار ستاد برگزاری از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر می باشد.