شناسه واریز پرداخت وجه

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي می رساند با عنایت به قوانین جدید، واریز به حساب های دولتی صرفاً از طریق شناسه پرداخت صادر شده انجام می شود و به مبالغ پرداختی بدون توجه به شناسه پرداخت قرار داده شده در قسمت شناسه واریز وب سایت نمایشگاه ترتیب اثر داده نخواهد شد.