شماره های تماس با ستاد اجرایی:

  • مسئول هماهنگی سالن های :

8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 38 و فضای باز

خانم ابراهیمی

0919-9013-191

خانم باهری

0910-9099-383

  • مسئول هماهنگی سالن های :

  12، 13، 14، 15 ،27، A/B 31 ، 35 ، A 38 ، 40 ، 41

آقای بنیامین

0919-901-3198

خانـم جشـن

0910-909-9379

خانم اسدالهی

0919-901-3194

  • مسئول هماهنگی سالن های :

 5 ، 6، 18  ،B38 ، 44-1 ،  44-2

خانـم سمسـاری

0919-9013-195