عنوان دستور العمل

سازمان ارائه دهنده

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پروتکل بهداشتی برگزاری نمایشگاه

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران