تحویل کارت شناسایی غرفه داران و کارت پارکینگ

 از یکشنبه 8 اردیبهشت الی سه شنبه 10 اردیبهشت از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر سالن ۶۲

((مدیران سالن ها)):
شماره سالن نام و نام خانوادگی شماره تلفن همراه
31A صالح الماس وندی 933-367-0212
31B سجاد الماس وندی 919-919-3796
38 حجت الله اسدی 912-134-9931
38 محمد علی امیریان 935-371-4508
35 حسین مظاهری 912-376-3012
38A محمد رضا شهباز خان 912-194-9688
38B کیومرث زمانی 912-447-7004
38B احمد شعبانی 912-225-5613
18 سید محمد رضا میرحسینی 912-766-1228
40 مجید جوهری 912-359-3146
41 علیرضا بشیری 912-327-6297
41 علی حسن زاده 910-150-2148
44-1 بهزاد مرادی 939-152-7584
44-2 زندیه 912-738-5205
27 یدالله اکبرزاده 912-644-3347
5 محمد رضا ولی پور 912-388-3488
5 عزت الله حسینی 919-592-5600
6 یدالله انجلاسی 912-447-4276
7 حسین رامیار 912-384-2790
8 ستار سوری 912-461-1508
9 ناصر رضایی 919-280-7818
10 حسن شفیعی 912-020-8762
11 محمد عراقی پور 912-596-2689
12 وحید بیابی 912-640-1420
14 رسول تهمتن 919-953-3599
15 شهریار مسعودی 990-129-8946
فضای باز غرب مهدی اسدی 912-321-7698
فضای باز شرق امیر هاشم ناصری راد 938-730-2773
فضای باز شرق علیرضا باقرپور 912-394-3868
فضای باز غرب فرهاد عبادزاده 912-108-5450