برای تماس با کارشناسان ستاد بر اساس سالن های ذکر شده با شماره های زیر تماس بگیرید.

گروه 1

سالن 9 و8- سالن 44A و 44B

خانم نوری

09199013198

سالن38- سالن38B- سالن 18

خانم قره داغی

09923275876

سالن 31A-31B

خانم باهری

09397476038

سالن 6 و 7

خانم اسدالهی

09388190224

سالن5- سالن 38A

آقای صفایی

09395700659

گروه 2

سالن 14و15 - سالن   41و41B

خانم نوروزی

09109099380

سالن 10و11 – سالن 13و12

خانم جمهوری

09109099379

سالن 35 – سالن 40 و 40A

خانم چگینی

09923195097

فضای باز – 

خانم ابراهیمی

09199013191

امور مالی

آقای ربیعی

09195320068

خانم سعادتمندی

09914756095