مشارکت کنندگان گرامی توجه فرمایید که از چهار شنبه مورخ 97/12/22  تا 98/01/25 از ساعت 9الی 15قادر به ارائه چک ضمانت به ستاد اجرایی می باشید. (آدرس ستاد: بزرگراه چمران، نمایشگاه بین المللی، سالن 62، امور مالی، آقای ربیعی)