شماره های تماس با ستاد اجرایی:

تلفن ستاد                      22662821

خانم نوروزی                09109099380

خانم نوری                   09199013198

خانم ابراهیمی             09199013191