به اطلاع کلیه شرکت های محترم که نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نموده اند و به دلیل محدودیت فضای نمایشگاهی جانمایی نشده اند و در لیست انتظار قرار گرفته اند می رساند با توجه به مهلت تعیین شده برای شرکت های جانمایی شده می توانند از روز سه شنبه 97/12/21 به ستاد اجرایی نمایشگاه در سالن 62 از ساعت 9 الی 17 مراجعه نمایند تا در صورت وجود فضای قابل واگذاری نسبت به قطعی نمودن ثبت نام خود اقدام نمایند.