شناسه مربوط به شماره حساب ریالی بانک ملت (1997000477) به نام شرکت ملی نفت ایران : 1997000477001118