شناسه مربوط به شماره حساب ریالی بانک:

نام شرکت ملی نفت ایران :