📣📣 صدور مجوز غرفه سازی از تاریخ 24 الی 29 فروردین ماه از طریق ورود به سامانه اینترنتی www.esbatonline.ir امکان پذیر می باشد.
💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.
💡💡 تمامی غرفه سازان می بایست یک نسخه از تمامی مدارک زیر را به دفتر ستاد واقع در نمایشگاه بین المللی سالن 62 تحویل نمایند.
💡💡💡 غرفه سازی برای تمامی غرفه های فضای باز، غرفه های داخل سالن ریالی بالای 36 مترمربع و تمامی غرفه های داخل سالن ارزی امکان پذیر است.
💡💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.
💡💡💡💡💡 پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که در سایت 
www.iranfair.com مشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و خود مشارکت کنندگان اعطا نخواهد شد.

            

قابل توجه غرفه های خودساز (بدون تجهیزات) و غرفه های فضای باز

کارشناسان فنی سالن ها جهت پاسخگویی سوالات مربوط به غرفه سازی به شرح زیر اعلام می گردد:

سالن های 18-40-41-44-31  به همراه فضای باز

آقای فعله گری

09125390925 

سالن های 35-38-38A-38B به همراه فضای باز

خانم شعبانی

09126464308

سالن های 5-6-7-27 به همراه فضای باز و دور جایگاه

آقای قاضی میرسعید

09127372964

سالن های 8,9-10,11-12,13-14,15  به همراه فضای باز

آقای گلبند

09123573645

 
***مشارکت کنندگان محترم خواهشمند است از تماس با کارشناسان غیر مرتبط خودداری نمایید.