در صورتی که در اولین مرحله بر حسب اولویت، جانمایی نشده باشید نام شما در لیست انتظار به شرح ذیل قرار گرفته است.

لیست انتظار