مشارکت کنندگان و متقاضیان محترم حضور در بیست و سومین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی در صورتی که در اولین مرحله جانمایی نمایشگاه مذکور با توجه به اولویت، جانمایی شده باشید می توانید مکان غرفه خود را در لیست شرکت کنندگان در فایل زیر یافته و به نقشه آن سالن در قسمت نقشه سالن ها مراجعه نمایید.

لیست شرکت کنندگان