گرید نمایشگاه

  ریالی / ارزی

                                                موقعیت سالن

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط مجریان برگزاری به مشارکت کنندگان داخلی به تفکیک موقعیت جانمائی بدون تجهیزات استاندارد/ متر مربع

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط مجریان برگزاری به مشارکت کنندگان داخلی به تفکیک موقعیت جانمائی با تجهیزات استاندارد/ متر مربع

 

بیست و چهارمین نمایشگاه  بین المللی نفت، گاز، پالایش  و پتروشیمی ایران

 

 
 

 

 

              (+A)

      ریالی

               سالنهای گروه A شامل: 44 - 38 - 35 - 31 - 8 و 9 - 7 - 6 - 5

             1/300/000 ریال

            1/500/000 ریال

               سالنهای گروه B شامل:  41 - 40 - 27 - 11 و 10

             1/200/000 ریال

           1/400/000 ریال

             سالنهای گروه C شامل:38A -سری25 و 26 - 14 و 15 -13 و 12

             1/100/000 ریال

           1/300/000 ریال

                سالنهای گروه D شامل:20 - 21 - 22  -- 19  18 - 2 - 1

             1/000/000 ریال

           1/200/000 ریال

                فضای باز محوطه نمایشگاه

               700/000 ریال

               ----------

       ارزی

                كليه سالنهاي نمایشگاهي

                   460 یورو     

                470 یورو

                فضاي باز محوطه نمایشگاه

275                    یورو

----------

 

* توجه: به مبالغ فوق هزینه های مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، برق... افزوده خواهد شد.