گرید نمایشگاه

ریالی / ارزی

موقعیت سالن

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط شرکت سهامی نمایشگاه به مجریان برگزاری – متر مربع

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط مجریان برگزاری به مشارکت کنندگان داخلی به تفکیک موقعیت جانمائی بدون تجهیزات استاندارد/ متر مربع

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط مجریان برگزاری به مشارکت کنندگان داخلی به تفکیک موقعیت جانمائی با تجهیزات استاندارد/ متر مربع

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

 

 
 

 

 

(+A)

ریالی

سالنهای گروه A شامل: 44 - 38 - 35 - 31 - 8 و 9 - 7 - 6

1/000/000 ریال

1/300/000 ریال

1/500/000 ریال

سالنهای گروه B شامل:  41 - 40 - 27 - 11 و 10

900/000 ریال

1/200/000 ریال

1/400/000 ریال

سالنهای گروه C شامل:38A -سری25 و 26 - 14 و 15 -13 و 12

800/000 ریال

1/100/000 ریال

1/300/000 ریال

سالنهای گروه D شامل:20 - 21 - 22  -- 19  18 - 2 - 1

700/000 ریال

1/000/000 ریال

1/200/000 ریال

فضای باز محوطه نمایشگاه

550/000 ریال

700/000 ریال

----------

ارزی

كليه سالنهاي نمایشگاهي

400  یورو

460  یورو

470  یورو

فضاي باز محوطه نمایشگاه

240  یورو

275  یورو

----------

 

* توجه: به مبالغ فوق هزینه های مربوط به مالیات ارزش افزوده، بیمه، برق... افزوده خواهد شد.