تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

ارسال کاتالوگ

سه روز پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

 

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

 

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.

تحویل غرف پیش ساخته

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

جمع آوری غرف