تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

ارسال کاتالوگ

سه روز پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 20/01/98

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

29/01/98

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

29/01/98

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.

تحویل غرف پیش ساخته

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

جمع آوری غرف